Mozilla Maintenance Service 57.0.1

Mozilla Maintenance Service 57.0.1

Mozilla – Open Source
ra khỏi 256 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Firefox bây giờ cài đặt một dịch vụ tùy chọn gọi là dịch vụ bảo trì Mozilla. Dịch vụ này cho phép Firefox để cài đặt bản cập nhật mà không đòi hỏi bạn phải bấm vào có trong hộp thoại Windows User Account Control (UAC).

Tổng quan

Mozilla Maintenance Service là một Open Source phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Mozilla.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 105.306 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Mozilla Maintenance Service là 103.0.2, phát hành vào ngày 09/08/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/04/2012.

Mozilla Maintenance Service đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Mozilla Maintenance Service đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Mozilla Maintenance Service!

Cài đặt

người sử dụng 105.306 UpdateStar có Mozilla Maintenance Service cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản